ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
15 พ.ค. 2563   obec2619   นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2563   obec2617   นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2563   obec2618   นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ : สทร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ค. 2563   obec2614   นายวสันต์ กันนุลา : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ค. 2563   obec2615   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 พ.ค. 2563   obec2610   นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช : สกก.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
13 พ.ค. 2563   obec2612   นางสาวดุษฏี ขุนทอง : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 พ.ค. 2563   obec2590   นางสาวจุฑามาศ รัตนวงศ์คำ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 พ.ค. 2563   obec2598   นางศิริเพ็ญ อุทากิจ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
30 เม.ย. 2563   obec2588   นางสุมาลี รอดเปรม : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
30 เม.ย. 2563   obec2589   นายประพล ฐานเจริญ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 เม.ย. 2563   obec2582   นางสาววรินทร สุวรรณ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 เม.ย. 2563   obec2583   นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช : สกก.  คอมพิวเตอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
28 เม.ย. 2563   obec2584   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 เม.ย. 2563   obec2585   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา : สพก.จชต.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 เม.ย. 2563   obec2586   นางสาวมนตร์นภา สมเคหา : สพก.จชต.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
27 เม.ย. 2563   obec2578   นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์ : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 เม.ย. 2563   obec2579   นางภคอร ทองโบราณ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 เม.ย. 2563   obec2580   ซานา มาหามะสือรี : ศพก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 เม.ย. 2563   obec2581   นางสาว อรพรรณ แก้วน้อย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 3/116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ