ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
18 มี.ค. 2562   obec1577   นางเกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2562   obec1572   นายอัครเดช สีมาพลกุล : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2562   obec1569   นายชนัฐชัย ตาควัน : สตผ.  ระบบเครือข่าย  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2562   obec1579   นางรัตนา สุขสุโฉม : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2562   obec1568   นางรัตนา สุขสุโฉม : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 มี.ค. 2562   obec1571   นางสาวอรุณวรรณ ผู้ธนดี : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2562   obec1570   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2562   obec1573   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : สอ.  ระบบเครือข่าย  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
14 มี.ค. 2562   obec1564   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 มี.ค. 2562   obec1574   นางผ่องศรี พรรณราย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 มี.ค. 2562   obec1560   นางสุนีย์ สิทธิธนะ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
12 มี.ค. 2562   obec1552   นายสรานันต์ สงวนสัตย์ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 มี.ค. 2562   obec1553   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 มี.ค. 2562   obec1554   นางจิตนา ประสิทธิเวช : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 มี.ค. 2562   obec1556   นางสาวพิมพ์ขวัญ กลั่นความดี : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 มี.ค. 2562   obec1546   นางสาววราภรณ์ วงเวียน : สพร.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
11 มี.ค. 2562   obec1550   นางสาวรัชนี คำกุ้ง : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 มี.ค. 2562   obec1551   นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
8 มี.ค. 2562   obec1541   นางสาวธัญธิดา ปรินทอง : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
8 มี.ค. 2562   obec1543   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 2/66 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ