ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
22 พ.ค. 2563   obec2631   นายสัณห์ไชย พลรักษ์ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2641   นางสาวสุพัตรา สีลาพร : สกว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2643   นายประพล ฐานเจริญ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2636   นางสาวอารยา พาสกุล : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
30 พ.ย. 542   obec2640   นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2637   นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ : สทร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2638   นางสรณา นุ่มน้อย : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2634   ธันวภร แก้วน้อย : ศพว.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2635   นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ค. 2563   obec2630   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ค. 2563   obec2633   นางสาวสุวันดี เทอดไทยแท้ : ตสน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2563   obec2626   นางสาวสุนิสา สุขพูล : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2563   obec2627   นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช : สกก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ค. 2563   obec2623   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2563   obec2628   - : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2563   obec2629   นายกิตติศักดิ์ หาญยิ่ง : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ค. 2563   obec2624   นางเพ็ญจิต นพรัตน์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 พ.ค. 2563   obec2625   นางสาวอังศ์วรา โพธิ์ทอง : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ค. 2563   obec2621   นายจิตการ การสมจิตต์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 พ.ค. 2563   obec2622   นายประโยชน์ คล้ายลักษณ์ : สภจ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 2/116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ