ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
2 ธ.ค. 2562   obec2273   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ย. 2562   obec2265   นางสาวรัชนี คำกุ้ง : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ย. 2562   obec2266   นายวสันต์ สุทธาวาศ : สนก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ย. 2562   obec2267   นางสาวณัฏฐ์กชพร โศภิตาสกุลศิริ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2256   นางสาวสุนิสา คำสองสี : สทร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2257   นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2258   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2259   นางสาวธันวภร แก้วน้อย : ศจภ.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2260   นางสุนันพร มาลัยทอง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2261   นายธีระพงศ์ แฝงเมืองฟุก : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2262   นายวสันต์ สุทธาวาศ : สนก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
28 พ.ย. 2562   obec2263   นางสาวอัญชลี ถนอมวำ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
7 พ.ย. 2562   obec2185   นางสิริพร สาธา : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
6 พ.ย. 2562   obec2168   นางสาวธัญญามาศ กนกากร : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ต.ค. 2562   obec2130   นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ต.ค. 2562   obec2131   นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ต.ค. 2562   obec2132   นางสาวอุมาพร คำยา : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 ต.ค. 2562   obec2133   นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
29 ต.ค. 2562   obec2134   นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม : สกก.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
29 ต.ค. 2562   obec2135   นายกันตภณ พิมพาลัย : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 10/116 
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ