ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
12 มิ.ย. 2563   obec2706   นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจิดา : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 มิ.ย. 2563   obec2701   นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์ : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 มิ.ย. 2563   obec2702   นายสำเริง ชัยอำนาจ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 มิ.ย. 2563   obec2703   นางสาววาทินี ศรีวิชัย : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 มิ.ย. 2563   obec2704   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2563   obec2691   นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ : สทศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 มิ.ย. 2563   obec2692   นางสาวชนกานต์ กาญจนกุล : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มิ.ย. 2563   obec2683   นางสาวสุพัตรา สีลาพร : สกว.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มิ.ย. 2563   obec2684   นางสาวจุฑามาส ใหญ่กว่าจิดา : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มิ.ย. 2563   obec2687   นางสาวอุไรวรรณ อติวรกีรติ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
9 มิ.ย. 2563   obec2688   นางสาวกัญจน์นิกข์ สาทอง : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มิ.ย. 2563   obec2689   นายวีระเดช เชื้อนาม : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 มิ.ย. 2563   obec2690   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มิ.ย. 2563   obec2678   นางสาว อภิญญา ไม้สน : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มิ.ย. 2563   obec2679   นายปราโมทย์ หาญละคร : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มิ.ย. 2563   obec2680   นายวิศิษย์ศักดิ์ บุญนำ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มิ.ย. 2563   obec2681   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
8 มิ.ย. 2563   obec2682   นางสาวชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
5 มิ.ย. 2563   obec2672   นายวรรักษ์ ลูกรักษ์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
5 มิ.ย. 2563   obec2673   นายวีระเดช เชื้อนาม : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 10/143 
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ