ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งซ่อมอุปกรณ์ | สถิติการใช้งาน | AdminLogin
วันที่แจ้งซ่อม : 
วันที่ 23 มี.ค. 2566 เวลา 05:32:11
 *
กลุ่ม : 
 *
ผู้แจ้งซ่อม : 
*
  อาคาร * ชั้น * โทรศัพท์
รายการแจ้งซ่อม : 
 คอมพิวเตอร์ :  *
   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์ :  *
   ระบบเครือข่าย :  *
ผู้รับแจ้งซ่อม : 
*
หมายเหตุ : 
  ** กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ