ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
23 มี.ค. 2561   obec693   นางสาวสุรีย์ เนตรมณีสุก : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/3
22 มี.ค. 2561   obec690   นางสาวชลฤทัย ทวีแสง : สวก.  ระบบเครือข่าย  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  รอซ่อม : 2/3
22 มี.ค. 2561   obec689   นางปุณฑริกา พันธุ : กพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  รอซ่อม : 1/3
27 มี.ค. 2561   obec627   นางฑิฆัมพร ศรีจันทร์ดี : ศพก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 มี.ค. 2561   obec691   นายสมศักดิ์ เกียรติวนิชวิไล : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2561   obec687   นางสาวสมใจ ปิ่นวัฒนะ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2561   obec684   นางนิรมล ตู้จินดา : สคบ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มี.ค. 2561   obec688   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : สอ.  คอมพิวเตอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2561   obec686   นางสุนิดา เดชเสน : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2561   obec680   นางสาวเทียนทอง ไทยเจริญ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2561   obec682   นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2561   obec683   นายนนทชัย เอี่ยมชัยจินดา : กพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2561   obec679   นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 มี.ค. 2561   obec670   นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 มี.ค. 2561   obec674   นางสาวพยอม ทองปาน : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
16 มี.ค. 2561   obec678   นางสาวโชติมา หนูพริก : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  ซ่อมไม่ได้
16 มี.ค. 2561   obec676   นางสาววราภรณ์ วงเวียน : สพร.  คอมพิวเตอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
15 มี.ค. 2561   obec671   นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 มี.ค. 2561   obec677   นางศิรประภา วรพิวุฒิ : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 มี.ค. 2561   obec675   นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ