ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
24 พ.ค. 2562   obec1740   ธันวภร แก้วน้อย : ศพว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/1
24 พ.ค. 2562   obec1739   นางสาวรัตน์วดี เฮงสุพัตนโชค : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
24 พ.ค. 2562   obec1741   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์ : ตสน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
23 พ.ค. 2562   obec1738   นางสาวมาฐิญดาส์ ศรีมันตะ : ตสน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ค. 2562   obec1736   ธันวภร แก้วน้อย : ศพว.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ค. 2562   obec1737   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2562   obec1734   นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2562   obec1732   นางชื่นใจ กระแสสินธุ์ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2562   obec1735   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ค. 2562   obec1733   นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2562   obec1730   นางสาววิชาดา วิไลเจริญพัฒน์ : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 พ.ค. 2562   obec1731   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 พ.ค. 2562   obec1729   นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิ์ชัย : สนผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2562   obec1726   นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2562   obec1728   นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 พ.ค. 2562   obec1727   นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายธเนตร ใยมณี  เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ค. 2562   obec1723   นางแก้วฟ้า เพชรล้ำ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 พ.ค. 2562   obec1722   นาง นราธิป ชวนยิ้ม : กพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 พ.ค. 2562   obec1721   นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
14 พ.ค. 2562   obec1724   นางสาวรัชนีกร กลางคาร : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/71 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ