ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
20 ต.ค. 2560   obec0158   นางสาวอรนิช ทรงศิริ : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  รอซ่อม : 8/8
20 ต.ค. 2560   obec0160   นางสาวรพีพร แตงสุวรรณ : สภษ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 7/8
20 ต.ค. 2560   obec0159   นายสุชาติ วงษ์ซีวะสกุล : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 6/8
20 ต.ค. 2560   obec0158   นางสมัย พงษ์โพธิ์ชัย : สนผ.  คอมพิวเตอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  รอซ่อม : 5/8
20 ต.ค. 2560   obec0157   นางสาวพรรษา จังพานิช : สคบ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/8
20 ต.ค. 2560   obec0156   นางสาววันดี แสงเดือน : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/8
19 ต.ค. 2560   obec0155   นายชัยวัฒน์ ทองนาค : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/8
19 ต.ค. 2560   obec0154   นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/8
19 ต.ค. 2560   obec0153   นางนุชนาฏ อ่างแก้ว : สนผ.  คอมพิวเตอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
19 ต.ค. 2560   obec0150   นางเนตรทราย แสงธูป : สนก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ต.ค. 2560   obec0151   นางสาวสุดารัตน์ ชุ่มสูงเนิน : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ต.ค. 2560   obec0147   นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ : สตผ.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
18 ต.ค. 2560   obec0147   นางสาวมณิสรา พัฒโร : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ต.ค. 2560   obec0146   นางศุภาลัย จันทรีย์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
17 ต.ค. 2560   obec0146   นางสาวธัญญามาศ กนกากร : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ต.ค. 2560   obec0148   นางสมพร หงษ์ทอง : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0142   นางไพรินทร์ มะโนวรรณ : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0140   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ต.ค. 2560   obec0144   นางสาววราภรณ์ วงเวียน : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0144   นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0141   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0137   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0139   นางสาวสุญาดา วีระพงษ์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0135   นางพรทิพย์ เชื้อสวัสดิ์ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ต.ค. 2560   obec0138   นายธนากร เปรมพลอย : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 ต.ค. 2560   obec0132   นางธนาภรณ์ กอวัฒนา : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 ต.ค. 2560   obec0133   นางสาวตรีนุช พิพัฒน์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์  เสร็จเรียบร้อย
11 ต.ค. 2560   obec0127   นางสาวธัญญามาศ กนกากร : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 ต.ค. 2560   obec0130   นายธนบุตร เดชวุฒิกร : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
12 ต.ค. 2560   obec0129   นางสาวพัชราดา เรืองสุทธิ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/6 
1 2 3 4 5 6
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ