ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
20 ส.ค. 2562   obec1911   นางสาวพรรณี อภิสิทธิรัตนากร : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/2
19 ส.ค. 2562   obec1907   นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/2
20 ส.ค. 2562   obec1909   นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์ : สทศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ส.ค. 2562   obec1903   นางสาวปุณชรัศมิ์ เตือนจิตต์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 ส.ค. 2562   obec1910   นางศิริเพ็ญ อุทากิจ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ส.ค. 2562   obec1908   นางสาวปัญจวรรณ กสิพันธ์ : สคส.  คอมพิวเตอร์  นายเรืองนาม เกษมศิลป์  เสร็จเรียบร้อย
19 ส.ค. 2562   obec1904   นายปรีชา หมั่นคง : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ส.ค. 2562   obec1905   นางสาวดารณี แดงธรรมเวช : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ส.ค. 2562   obec1906   นางอัจฉรา เนื่องสกุล : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ส.ค. 2562   obec1900   นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัมนื : สพค.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ส.ค. 2562   obec1899   นาง นราธิป ชวนยิ้ม : กพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ส.ค. 2562   obec1896   นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัมนื : สพค.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ส.ค. 2562   obec1901   นางสาวภัฌฑ์ชนา อินอ่อน : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ส.ค. 2562   obec1902   นางสาววิไลพร ขนะศึก : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ส.ค. 2562   obec1882   นายพลสินธุ์ พรหมมูล : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
14 ส.ค. 2562   obec1898   นางสาวกนกวรรณ เหมกุล : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ส.ค. 2562   obec1897   นางสาวมาฐิญดาส์ ศรีมันตะ : ตสน.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ส.ค. 2562   obec1895   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ส.ค. 2562   obec1894   นางศิริพร สาตยศ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ส.ค. 2562   obec1893   นางสาววัชราภรณ์ กันธะมา : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/79 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ