ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
 ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
20 ส.ค. 2561   obec1062   นางสุภาพร สภาวธรรม : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/2
16 ส.ค. 2561   obec1057   นางสาวพรไพลิน เจาะขาว : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/2
21 ส.ค. 2561   obec1063   นางสาวพรทิพย์ ดินดี : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
20 ส.ค. 2561   obec1061   นางรัชทิตา เชยกลิ่น : สนก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
10 ส.ค. 2561   obec1049   นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 ส.ค. 2561   obec1047   นางสาวภัทร์นรินทร์ อำนวยศรี : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
17 ส.ค. 2561   obec1059   นางสาวรัชนี พยุง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 ส.ค. 2561   obec1044   นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์ : สทร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ส.ค. 2561   obec1053   นางสาวประภาพร บุนนาค : ฉก.ชน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายโกศิลป ดวงใจ  เสร็จเรียบร้อย
16 ส.ค. 2561   obec1058   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ส.ค. 2561   obec1056   นายธนภูมิ แก้วสกุล : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  นายแกนพงศ์ ทิพย์รส  เสร็จเรียบร้อย
10 ส.ค. 2561   obec1060   นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
16 ส.ค. 2561   obec1055   นางสาวขนิษฐา ดาวลอย : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 ส.ค. 2561   obec1050   นายสำเริง ชัยอำนาจ : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ส.ค. 2561   obec1051   นางสาวพรทิพย์ ดินดี : สวก.  คอมพิวเตอร์  นายวศิน เรืองนิยม  เสร็จเรียบร้อย
14 ส.ค. 2561   obec1052   นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ : สพร.  คอมพิวเตอร์  นายวศิน เรืองนิยม  เสร็จเรียบร้อย
9 ส.ค. 2561   obec1046   นายประจบ วรสิงห์ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
10 ส.ค. 2561   obec1048   นางสุภาพร สภาวธรรม : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
9 ส.ค. 2561   obec1045   นางสาวกัลยรัตน์ กองเพิ่มพูล : สอ.  ระบบเครือข่าย  นายวศิน เรืองนิยม  เสร็จเรียบร้อย
7 ส.ค. 2561   obec1040   นายอธิทัต ประกอบผลดี : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ