ปิด
   
 service@repair version 1.01   
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
19 ม.ค. 2564   obec3205   นางนัยนา สุขวิบลูย์ : สนผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 6/6
19 ม.ค. 2564   obec3204   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 5/6
18 ม.ค. 2564   obec3202   นางสาวบุญกัณฐพันธ์ วัลย์มาลี : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/6
14 ม.ค. 2564   obec3197   นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/6
13 ม.ค. 2564   obec3188   นางสาวศศิธร รอดภัย : สอ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/6
12 ม.ค. 2564   obec3186   ธันวภร แก้วน้อย : ศพว.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/6
19 ม.ค. 2564   obec3203   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 ม.ค. 2564   obec3206   นางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ม.ค. 2564   obec3200   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2564   obec3198   นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
18 ม.ค. 2564   obec3201   นางสาววรรณวิภา เธอกิจ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
15 ม.ค. 2564   obec3199   นางสาวมณิสรา พัฒโร : สคส.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2564   obec3195   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
14 ม.ค. 2564   obec3196   นางสาวอาริญา เภาโพธิ์ : ศบษ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2564   obec3187   นางศิริพร เลาหรุ่งพิสิฐ : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2564   obec3194   นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2564   obec3191   นางสาวปุณชรัศมิ์ เตือนจิตต์ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2564   obec3190   นางพิศมัย สุวรรณรัศมี : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
13 ม.ค. 2564   obec3189   นางสาวมณิสรา พัฒโร : สคส.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
11 ม.ค. 2564   obec3182   นายพงศธร เพชรล้ำ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/142 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.02 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ