ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
26 มี.ค. 2562   obec1598   นางฉัฐพร แสวงธีระ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/4
22 มี.ค. 2562   obec1597   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/4
22 มี.ค. 2562   obec1596   นางสาวสุดารัตน์ เมฆฉาย : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/4
18 มี.ค. 2562   obec1590   นางผ่องศรี พรรณราย : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/4
22 มี.ค. 2562   obec1593   นางสาวสกาวเดือน คลองมดคัน : สพร.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 มี.ค. 2562   obec1595   นางสาวชลฤทัย ทวีแสง : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 มี.ค. 2562   obec1594   นางเนตรทราย แสงธูป : สนก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มี.ค. 2562   obec1589   นางสาวบัณฑิตา บทไธสง : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มี.ค. 2562   obec1592   นางสาวปทิตตา การสมโชค : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
21 มี.ค. 2562   obec1591   นางศิริพร สาตยศ : สตผ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2562   obec1587   นางสาวเปรมวดี ศรีธนพล : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2562   obec1588   นายปราโมทย์ หาญละคร : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2562   obec1584   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี : สอ.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย
21 พ.ย. 2561   obec1585   นางสาวอริสรา ตั้งสกุล : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
20 มี.ค. 2562   obec1586   นางกรแก้ว ถนอมกลาง : ฉก.ชน.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2562   obec1578   นางสาวนาตยา ตรัสรู้ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2562   obec1583   นางพิศมัย สุวรรณรัศมี : สทศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2562   obec1581   นางสาวสิริลภาภัทร์ รัตน์นุ่มน้อย : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2562   obec1582   นางสุมาลี รอดเปรม : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
19 มี.ค. 2562   obec1580   นาง นราธิป ชวนยิ้ม : กพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/66 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ