ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน | Administrator
   ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
คิวที่ วันที่แจ้งซ่อม ใบแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม : สำนัก รายการแจ้งซ่อม ผู้รับแจ้งซ่อม สถานะ : คิวซ่อม รายละเอียด
1 มิ.ย. 2563   obec2659   นายนริศว์ ปรารมถ์ : สตผ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 4/4
1 มิ.ย. 2563   obec2656   นางสาวประนอม เพ็งพันธ์ : สวก.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 3/4
26 พ.ค. 2563   obec2645   นางสาวลัลนา ลีฤทธิเกียรติ : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 2/4
18 พ.ค. 2563   obec2620   ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ : ฉก.ชน.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  รอซ่อม : 1/4
1 มิ.ย. 2563   obec2657   นายณัฐดนัย หมั่นกิจ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
1 มิ.ย. 2563   obec2658   นางเกษณี เครือหิรัญ : สวก.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ค. 2563   obec2652   นายณัฐดนัย หมั่นกิจ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
30 พ.ย. 542   obec2655   นายเลิศชาย งามประสิทธิ์ : สอ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ค. 2563   obec2654   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : สอ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
29 พ.ค. 2563   obec2653   นางสาวดวงใจ บุญยะภาส : สวก.  คอมพิวเตอร์  นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์  เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2563   obec2649   นายจิตการ การสมจิตต์ : สศศ.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2563   obec2651   นางสาวพจนา ชำนาญกุล : สศศ.  ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
27 พ.ค. 2563   obec2650   นายรัฎฐกร ฟ้องเสียง : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2642   นางสาวณสุภา บัวขาว : สคส.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2648   นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2646   นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์ : สพร.  ระบบเครือข่าย  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2647   นางสาวรัชนีกร กลางคาร : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
25 พ.ค. 2563   obec2639   นายธนบุตร เดชวุฒิกล : สพร.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
22 พ.ค. 2563   obec2632   นางสาวรัชนีกร กลางคาร : สศศ.  คอมพิวเตอร์  แจ้งซ่อมด้วยตนเอง  เสร็จเรียบร้อย
26 พ.ค. 2563   obec2644   ธันวภร แก้วน้อย : ศพว.  คอมพิวเตอร์  นายไพรินทร์ จันทราช  เสร็จเรียบร้อย

หน้า 1/116 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 
service@repair version 1.01 | แนะนำการใช้งาน | สถิติการใช้งาน
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.datacenter.bopp.go.th : 02-288-5906
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ